Chi tiết nội dung
Cần Nhiều Thợ Nails
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Cần thợ làm chân tay nước có kinh nghiệm biết làm Gel, tiệm ở gần Wrentham Outlet không có làm bột, Trong Plaza, giá cao và tip hậu. Bao lương trên ăn chia. Xin liên lạc : (617) 283-7384. Cảm ơn nhiều .!!



Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin