Chi tiết nội dung
Cần Sang Tiệm Gấp Gấp
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Tiệm đông khách. Khu mỹ trắng, tiền tips cao và khách sang. Tiền rent rất rẽ. Không có thọi gian để coi tiệm. Tiệm có 3 bàn và 3 ghế. Giá service cao. Xin gọi nếu thật lòng muốn mua 845-214-5042.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin